::Instytut Historii   ::UŁ   ::PTH   ::USOS

HOME

PRACOWNIA

J. CHAŃKO

K. MUCHA

M. IWAŃSKA

T. PIETRAS

A. BIAŁEK

PUBLIKACJE

DYDAKTYKA

MATERIAŁY

OGŁOSZENIA

GALERIA

KONTAKT

LINKI


Uniwersytet Łódzki
mgr Alina Popławska

mgr Alina Popławska

      Mgr Alina Popławska urodziła się w 1945 r. Pracowała do 2009 r. jako starszy wykładowca w Pracowni Dydaktyki (Dydaktyki i Technologii Informacyjnej) Historii UŁ. Prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów historii z przedmiotów: pedagogika, dydaktyka historii, dydaktyka wiedzy o społeczeństwie oraz nowoczesne strategie i techniki w kształceniu historycznym.
      Studia historyczne ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim w 1967 r. Pracę magisterską napisała w Katedrze Historii Wychowania pod kierunkiem profesora Stefana Truchima. Po studiach krótko pracowała w Muzeum Ruchu Rewolucyjnego (dziś Muzeum Tradycji Niepodległościowych), na stanowisku asystenta. Od 1970 r. rozpoczęła pracę w szkolnictwie jako nauczyciel historii.
      W 1974 r. ukończyła studia podyplomowe z historii na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Jako nauczyciel historii dwukrotnie prowadziła modelowe lekcje otwarte na Ogólnopolskich Festiwalach Filmów Dydaktycznych w Łodzi (IV i V) - lekcje z wykorzystaniem filmu dydaktycznego, w których uczestniczyli twórcy filmu i dydaktycy zajmujący się zastosowaniem filmu w procesie dydaktycznym. Scenariusze tych lekcji zawarte są w pracy pt. Film dydaktyczny w powszechnej szkole średniej, cz. I, Warszawa 1982.
      Od 1979 r. rozpoczęła współpracę z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego jako nauczyciel szkoły ćwiczeń, prowadząc lekcje dla studentów. Od 1982 r. objęła funkcję doradcy metodycznego w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, Oddział w Łodzi (potem Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli a następnie Łódzkie Centrum Kształcenia Nauczycieli). Prowadziła wówczas doradztwo dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie regionu łódzkiego doskonaląc warsztat pracy dydaktycznej nauczycieli, projektowała, organizowała i prowadziła różne formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli, kursy, warsztaty metodyczne, seminaria, konferencje, lekcje otwarte, opracowywała testy i była organizatorem Wojewódzkich Konkursów Historycznych dla gimnazjów pod patronatem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi. Była też pomysłodawcą i organizatorem I edycji Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych W kręgu władców polskich X-XVIII wieku.
      Od 1991 r. rozpoczęła pracę w Pracowni Dydaktyki Historii UŁ, w wymiarze połowy etatu, na stanowisku starszego wykładowcy. W tym też czasie dokonywała się reforma szkolnictwa. Była współautorem modyfikacji programu kształcenia, w zakresie dydaktyki i wdrażania nowej "filozofii" kształcenia, poszerzenia programu o nowe zagadnienia dla dydaktyki klasycznej jak: holistyczne ujmowanie treści kształcenia, reorientacja celów kształcenia, techniki i metody aktywizujące, nowa matura, awans zawodowy nauczyciela. Jej zainteresowania naukowe i popularyzatorskie koncentrowały się wokół historii oświaty, dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie. Opublikowała szereg książek z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli, m.in. trzy tomiki sprawdzianów wiedzy i umiejętności z historii, a także z edukacji europejskiej i regionalnej.
      Nauczyciel dyplomowany od 2001 r. W 2000 r. została wpisana została na listę ekspertów MEN - wchodziła w skład komisji kwalifikujących lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Od 2005 r. była egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w zakresie egzaminu maturalnego z historii.
      Działała społecznie w Polskim Towarzystwie Historycznym. W Oddziale Łódzkim Towarzystwa uczestniczyła w pracach Komisji Dydaktycznej i w ramach Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej przez szereg lat egzaminowała z programu szkoły średniej uczniów uczestniczących w zawodach okręgowych, ostatni raz ponad rok przed śmiercią na eliminacjach XXXVII Olimpiady. Zmarła 14 lutego 2013 r. Jest pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Kiernozi.Wykaz publikacji mgr A. Popławskiej


szablony stron: www.atcsites.com