::Instytut Historii   ::UŁ   ::PTH   ::USOS

HOME

PRACOWNIA

J. CHAŃKO

K. MUCHA

T. PIETRAS

A. POPŁAWSKA

A. BIAŁEK

PUBLIKACJE

DYDAKTYKA

MATERIAŁY

OGŁOSZENIA

GALERIA

KONTAKT

LINKI


Uniwersytet Łódzki
dr Krzysztof Mucha

dr Krzysztof Mucha

kierownik Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ (od 2016)

       Krzysztof Waldemar Mucha urodził się 27 III 1971 r. w Lubaczowie w województwie podkarpackim. Egzamin maturalny zdał w 1991 r. uzyskując równocześnie tytuł zawodowy technika mechanika. W tymże roku rozpoczął studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Kontynuując swoje zainteresowania konstytucjonalizmem, napisał pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Wachowskiej pracę magisterską pt. Konstytucja marcowa i problem jej zmiany w latach 1921-1930. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1996 r. Uchwałą senatu UŁ został mu przyznany "Medal za Chlubne Studia".
       Studia doktorskie w Humanistycznym Studium Doktoranckim UŁ rozpoczął w roku akademickim 1997/1998. Opiekunem naukowym pracy powstającej w Katedrze Historii Polski Najnowszej była prof. dr hab. B. Wachowska. Temat pracy ustalono jako Obóz narodowy w Łódzkiem w latach 1926-1939. Po śmierci opiekuna w lutym 2005 r. Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, promotorem rozprawy wyznaczyła prof. dr hab. Marię Nartonowicz-Kot. Spełnienie wymogów formalnych i zdanie wymaganych egzaminów było podstawą do dopuszczenia do obrony pracy doktorskiej. Dysertację obronił 10 X 2005 r. Decyzją Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego z dnia 27 X 2005 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Rozprawa doktorska została już złożona do druku i powinna ukazać się na rynku wydawniczym w przyszłym roku.
       Bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich K. Mucha podjął pracę w łódzkim szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego. Równocześnie rozpoczął studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony środowiska Politechniki Łódzkiej. W trakcie studiów specjalizował się w dydaktyce nauczania ekologii i zagadnieniach propagowania ochrony środowiska naturalnego wśród młodzieży szkolnej. Zwieńczeniem studiów w 1997 r. była praca dyplomowa pt. Kształtowanie świadomości ekologicznej w szkole podstawowej na lekcjach historii.
       Jednocześnie z badaniami naukowymi kontynuował pracę w szkolnictwie, uzyskując w marcu 2002 r. stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Aktualnie zakończył staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Od 2006 r. jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w zakresie egzaminu maturalnego z historii. W trakcie dotychczasowej pracy nauczycielskiej doskonalił swój warsztat pracy biorąc udział w wielu szkoleniach, seminariach, konferencjach oraz kursach dydaktyczno-metodycznych. Dzielił się również swoją wiedzą i doświadczeniami organizując zajęcia dla nauczycieli łódzkich szkół oraz prowadząc wykłady i ćwiczenia dla nauczycieli-słuchaczy Studiów Podyplomowych z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie.
       W trakcie studiów doktoranckich od dnia 1 IX 2002 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Pracowni Dydaktyki Historii Instytutu Historii UŁ. Pracę na Uczelni rozpoczął pod kierownictwem dr Eleonory Trzcińskiej. Od 1 XII 2005 r. pozostaje zatrudniony w powyższej jednostce na stanowisku adiunkta. W pracy ze studentami prowadzi zajęcia specjalizacyjne z dydaktyki historii dla IV i V roku studiów dziennych oraz zajęcia z nowoczesnych strategii i technik w kształceniu historycznym dla studentów IV roku tychże studiów. Corocznie prowadzi również zajęcia dla słuchaczy studiów doktoranckich z przedmiotu dydaktyka w szkole wyższej. Od roku akademickiego 2008/2009 prowadził będzie również dla słuchaczy licencjackich studiów specjalności nauczycielskiej wykłady i ćwiczenia metodyczne z przedmiotu dydaktyka wiedzy o społeczeństwie. W ramach swoich obowiązków corocznie pełni również funkcję opiekuna kierunkowego praktyk pedagogicznych ciągłych studentów IV i V roku historii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego.
       Zainteresowania badawcze dra Krzysztofa Muchy to: najnowsza historia Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ruchów politycznych i społecznych, dzieje regionu łódzkiego, historia oświaty oraz dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie.
       Z dniem 1 października 2016 roku dr Krzysztof Mucha objął funkcje kierownika Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ.Wykaz publikacji dra K. Muchy


szablony stron: www.atcsites.com