::Instytut Historii   ::UŁ   ::PTH   ::USOS

HOME

PRACOWNIA

J. CHAŃKO

K. MUCHA

T. PIETRAS

A. POPŁAWSKA

A. BIAŁEK

PUBLIKACJE

DYDAKTYKA

MATERIAŁY

OGŁOSZENIA

GALERIA

KONTAKT

LINKI


Uniwersytet Łódzki
dr Jan Chańko

dr Jan Chańko

kierownik Pracowni Dydaktyki Historii UŁ (2003-2016)

       Urodził się 12 lipca 1949 roku w Mrągowie. Od drugiego roku życia mieszkał, wraz z matką, w Częstochowie. Tam ukończył Szkołę Podstawową nr 17 i VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego. Studia historyczne odbył na Uniwersytecie Łódzkim w latach 1967-1972. Zakończył je pracą magisterską napisaną pod kierunkiem prof. dra Józefa Dutkiewicza, zatytułowaną Rozbieżności anglo-amerykańskie w sprawie polskiej w latach 1943-1945 (Łódź 1972).
       Od 1972 roku pracuje w Instytucie Historii UŁ, najpierw w Pracowni, następnie w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii - jako asystent, starszy asystent, adiunkt i starszy wykładowca. Rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem doc. dra Ryszarda Rosina i obronił ją w 1980 roku. Była to praca z dziedziny prasoznawstwa historycznego. Dwa lata później doczekała się ona publikacji pt. Gazeta "Rozwój" (1897-1915). Studium źródłoznawcze, Łódź 1982 (nagroda Ministra Edukacji Narodowej). W październiku 2003 roku objął kierownictwo Pracowni Dydaktyki Historii działającej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
       Pracując w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego, zajmował się naukami pomocniczymi historii XIX i XX wieku, a w szczególności: prasoznawstwem historycznym i edytorstwem źródeł, epigrafiką, archiwistyką. Pod kierunkiem Jana Chańko powstało 40 prac magisterskich z zakresu nauk pomocniczych historii XIX i XX wieku, głównie z prasoznawstwa historycznego i epigrafiki.Pokłosiem tych zainteresowań naukowych jest monografia zabytkowej nekropolii skierniewickiej pt. Stary cmentarz w Skierniewicach, Warszawa 1990 oraz liczne artykuły naukowe, recenzje i sprawozdania.
       J. Chańko jest autorem fragmentu monografii pt. Łódź. Dzieje miasta, pod red. R. Rosina, t. I. Do 1918 roku, pod red. B. Baranowskiego i J. Fijałka, Warszawa 1982, wyd. 2 - 1988. Był także współautorem innych monografii historycznych powstałych pod egidą PTH: Kutno. Dzieje miasta, pod red. R. Rosina, Warszawa 1984; Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku, pod red. R. Rosina, Łódź-Zgierz 1995 i  Uniejów. Dzieje miasta, pod red. J. Szymczaka, Łódź-Uniejów 1995, za którą otrzymał nagrodę zespołową JM Rektora UŁ. W 2001 roku opublikował dwa podrozdziały w pracy pt. Zarys monografii województwa łódzkiego, pod red. S. Liszewskiego, Łódź 2001. Był również redaktorem i współautorem pracy pt. Z dziejów NSZZ "Solidarność" w Regionie Ziemi Łódzkiej. Materiały sesji popularnonaukowej. Łódź 29 września 2000 r., Łódź 2001. Wydał też, wraz ze Z. Onufrzakiem, pracę pt. Z dziejów konspiracji młodzieżowych w Łodzi 1948-1953, Łódź 2005.
       Drugi nurt jego zainteresowań już od lat stanowi dydaktyka historii. Jan Chańko pracował w latach 1973-1975 jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi, a w latach 1982-1988 w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w  Łodzi. Blisko współpracuje z łódzkimi ośrodkami metodycznymi oraz z Kuratorium Oświaty. Był jednym z twórców Regionalnego Zespołu Egzaminów przy Kuratorium Oświaty w Łodzi, działającego w ramach programu Nowa Matura. Efektem tej działalności było kilka cennych publikacji, których Jan Chańko był współautorem i redaktorem - edycje tekstów źródłowych dla uczniów i nauczycieli pt. Teksty źródłowe dla szkół średnich, Łódź 1995 oraz Historia. Teksty źródłowe do ustnego egzaminu maturalnego, Warszawa 1997 Inna publikacja to praca zbiorowa zawierająca materiały ułatwiające przygotowanie do egzaminu maturalnego z historii pt. Nowa Matura z historii. Tematy egzaminów pisemnych, ogólne kryteria oceniania, uwagi merytoryczne i metodyczne, Łódź 1998. Artykuły jego autorstwa znalazły się także w kolejnych edycjach informatora pt. Matura. Materiały dla nauczycieli i uczniów. Historia, pod red. D. Meissner, wydawanego w latach 1996-2001 przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.
       W ostatnich latach zainteresowania badawcze dra J. Chańko koncentrują się na problemach dydaktyki historii w szkołach ponadgimnazjalnych (Analiza tekstów źródłowych z wykorzystaniem komputera jako narzędzia dydaktycznego [w:] źródła w edukacji historycznej, pod red. S. Roszaka, M. Strzeleckiej, A. Wieczorek, Toruń 2006). Kilka publikacji wiąże się z dydaktyką nauk pomocniczych historii na studiach historycznych (Nauki pomocnicze historii - stare i nowe problemy dydaktyczne [w:] Wstęp do badań historycznych. Nauki pomocnicze historii i archiwistyka w systemie kształcenia studentów historii szkoły wyższej, pod red. M. Szczurowskiego, Toruń 2000; Stare i nowe problemy dydaktyczne nauk pomocniczych historii [w:] Wybrane problemy warsztatowo-dydaktyczne studiów historycznych. Materiały dla nauczycieli i studentów historii, pod red. M. Szczurowskiego, Toruń 2001. Podsumowaniem jego doświadczeń z zakresu nauk pomocniczych historii i ich dydaktyki stało się opublikowanie, wygłoszonego wcześniej na Powszechnym Zjeździe Historyków we Wrocławiu, referatu pt. Nauki pomocnicze historii nowożytnej i najnowszej (XIX i XX wieku). Stan i perspektywy ("Zeszyty Wiejskie", t. XI, 2006).
       Do końca 2007 roku ukazało się drukiem 99 publikacji dra J. Chańko. Na dorobek ten składają się: 2 książki autorskie, jedno współautorstwo książki, 3 redaktorstwa prac zbiorowych, 25 fragmentów prac zbiorowych, 32 artykuły w czasopismach, pozostałe to recenzje i sprawozdania. W druku znajduje się książka pod jego redakcja, 6 artykułów w pracach zbiorowych i 2 artykuły w czasopismach historycznych.
       Dr Jan Chańko jest od 1972 roku członkiem i aktywnym działaczem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Przez wiele lat uczestniczył w pracach Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH jako jego członek, zastępca sekretarza i sekretarz. W latach 1996-2003 pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Łódzkiego d/s Organizacyjnych. Obecnie kieruje Sekcją Dydaktyki Historii Oddziału Łódzkiego PTH.
       Dr Jan Chańko odszedł na emeryturę 1 października 2016 roku.
Wykaz publikacji dra Jana Chańko

Wykaz prac magisterskich powstałych pod Jego kierunkiem


szablony stron: www.atcsites.com