::Instytut Historii   ::UŁ   ::PTH   ::Warsztat   ::USOS

HOME

PRACOWNIA

J. CHAŃKO

K. MUCHA

M. IWAŃSKA

J. PAJOR

T. PIETRAS

PUBLIKACJE

DYDAKTYKA

MATERIAŁY

OGŁOSZENIA

GALERIA

KONTAKT

LINKIUniwersytet Łódzki


Uniwersytet Łódzki
Pracownia
Dydaktyki i TI UŁ

ul. A. Kamińskiego 27a  p. 44
90-219 Łódź

tel. 42 635 62 01

dydaktykahistorii
@gmail.com

Baner graficzny strony - fragment tzw. Beczek Grohmanna w Łodzi

Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego

Problematyka badawcza Pracowni Dydaktyki Historii i Technologii Informacyjnej, działającej w ramach Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, stanowi kontynuację zainteresowań naukowych zapoczątkowanych przez wieloletnich kierowników tej jednostki - dr Wandę Zwolską oraz dr Eleonorę Trzcińską. W kręgu badań pozostaje dydaktyka szkolnictwa ogólnokształcącego i wyższego. Druga płaszczyzna zainteresowań badawczych wiąże się z procesem kształcenia historycznego i historyczno-dydaktycznego prowadzonego w szkolnictwie wyższym. Pracownia utrzymuje również stałe kontakty ze środowiskiem nauczycielskim makroregionu łódzkiego. Działalność ta służy popularyzacji wiedzy historyczno-dydaktycznej i doskonaleniu warsztatu pracy czynnych nauczycieli historii poprzez ukazywanie najnowszych tendencji w dydaktyce historii. Pracownia jako jednostka o charakterze dydaktycznym zajmuje się pedagogicznym kształceniem nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie oraz przygotowywaniem studentów do podjęcia pracy w zawodzie nauczycielskim. Zajęcia z dydaktyki historii - wykłady, ćwiczenia metodyczne, warsztaty metodyczne - prowadzone są dla studentów dziennych i zaocznych. Integralną część tego procesu stanowią śródroczne i ciągłe praktyki pedagogiczne. Odbywają się one na terenie łódzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz w placówkach kulturalno-oświatowych Łodzi. Współpraca z nauczycielami historii w kształceniu studentów pozwala na łączenie teorii dydaktycznej z praktyką szkolną. Nowy kierunek zainteresowań pracowników Pracowni stanowią nowoczesne strategie i techniki w kształceniu historycznym i edukacji obywatelskiej oraz technologie informacyjne w naukach humanistycznych.

Pracownicy

Kierownikiem Pracowni Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie UŁ był w latach 2003-2016 dr Jan Chańko. Od 1 października 2011 roku Pracownia zmieniła nazwę na Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ. W roku akademickim 2012 / 2013 w Pracowni zatrudnionych było ponadto dwoje pracowników: dr Krzysztof Mucha (adiunkt) i mgr Agnieszka Białek (wykładowca). 16 lutego 2013 roku ze smutkiem pożegnaliśmy mgr Alinę Popławską (zatrudnioną w Pracowni Dydaktyki Historii do 2009 roku)  zaś 16 maja 2014 r. - dr Eleonorę Trzcińską (kierownik Pracowni w latach 1980-2003). Od 1 marca 2016 roku pracownikiem Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ jest dr Marzena Iwańska (starszy wykładowca), zaś od 1 kwietnia 2016 roku - dr Tomasz Pietras (starszy wykładowca). Po odejściu na emeryturę dotychczasowego kierownika, funkcję kierownika Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej UŁ objął z dniem 1 października 2016 roku dr Krzysztof Mucha. Od 1 października 2018 roku do naszego zespołu dołączył dr Jan Pajor (adiunkt).


szablony stron: www.atcsites.com